คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2560

อาจารย์ ดร.พรชุลี  ลังกา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Early Childhood Education), Liverpool John Moores University, United Kingdom.

อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์  จิโรภาสวรพงศ์
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ด. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา  นพคุณ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์นิศารัตน์  อิสระมโนรส
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.เอื้ออารี  จันทร
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ  สารยศ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล  สุวรรณศรี
กศ.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ศศนันน์  บุญยะวนิช
Master of Arts (Education and Globaliztion), University of Oulu, Finland
ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) ธรรมศาสตร์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศิลปากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยาภรณ์  สิงหกานตพงศ์
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.กมลา  ลำพูน
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปร.ด. อื่น ๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์พรรัก  อินทามระ
ค.บ.การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ วิทยาลัยครูสวนดุสิต
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
M.E. Missisipy University for Women

อาจารย์มุทิตา  ทาคำแสน
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์นงเยาว์  นุชนารถ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์วิมลรัตน์  ศาสตร์สุภาพ
กศ.บ.ดนตรี ดนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วันเพ็ญ  บุตรพรม
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์