• การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

    แนวทางการใช้ iPad เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *