• แบบสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับควาามต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ทั้ง 4 ด้าน

    • ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
    • ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
    • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
    • ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *