• โครงการ “ จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย”

  โครงการ “ จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย”

  หลักการและเหตุผล

  เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

  ดังนั้น จึงจัดโครงการ จัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยได้มีความรู้ความสามรถ ในการจัดทำสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไป

  วัตถุประสงค์

  • ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ
   ต่อการเรียนมากขึ้น
  • นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  จัดการอบรมเสริมความรู้ในเรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปทุมธานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 18 คน

  วิธีการดำเนินงาน

  • เขียนโครงการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย
  • ขออนุมัติโครงการ
  • ดำเนินการอบรม
  • สรุปผล (ความรู้ที่ได้จากการอบรม)

  สถานที่

  จัดการอบรมเรื่องการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย ณ ภาควิชาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  ระยะเวลาการดำเนินงาน

  ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2548

  งบประมาณ

  งบประมาณเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2548 แผนงานการศึกษางาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ครูสามารถนำมาความรู้จาการอบรมเรื่องสื่อการสอนนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้
  • นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  ผลการดำเนินงาน

  จากการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับความพึงพอใจได้ดังนี้ บรรยากาศในการอบรม การร่วมแสดงความคิดเห็น การซักถามปัญหา ความชัดเจนของเนื้อหาในการอบรม ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม การเชื่อมโยงความรู้สู่วิชาชีพ เอกสารประกอบการอบรม การจัดลำดับเรื่องต่าง ๆ ในการอบรมเทคนิคและวิธีการบรรยาย ระยะในการอบรม การยกตัวอย่างประกอบ สถานที่ในการบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *