Category: ข่าว

กิจกรรมทวนสอบ ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทวนสอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร และ คณาจารย์ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434

การเรียนรู้จากการปฏิบัติในโรงเรียน : กิจกรรมบูรณาการใน “สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2018”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับการจัดกิจกรรมให้น้องๆชั้นอนุบาลในงาน “สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2018” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กิจกรรมบูรณาการรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์ วิชาแผนและการจัดประสบการณ์และวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดประสบการณ์

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันระหว่าง ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

แบบสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับควาามต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ทั้ง 4 ด้าน ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561  ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 27 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประเทศไทยและ นักศึกษาจากหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores