Category: ข่าว

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ : อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : นักศึกษา การสร้าง WBSC -Portfolio

โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู”

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 76 คน

งานบูรณาการทักษะการสอนกับการสร้างสรรค์สื่อ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการทักษะการสานกับการสร้างสรรค์สื่อ” เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และฝึกให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อของตนเองในการสอนต่อไป เมื่อวันที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตรผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ

ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม

ประชุม คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย