ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังเช่นปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุบาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้น และขณะดำเนินการจัดเตรียมครู กระทรวงฯ ได้รับเงินบริจาคจากนางสาวลออ  หลิมเซ่งไถ่  จึงได้นำเงินนั้นมาสร้างตึกละอออุทิศขึ้นในโรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปัจจุบัน) เรียกว่า โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  สังกัดกองฝึกหัดครู ถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ในระยะเวลา 1 ปี ประชาชนให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้ กองฝึกหัดครูโดย มล.มานิจ ชุมสาย ดำเนินการเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูที่สำเร็จประกาศนียบัตรประโยคครูประถมมาเข้ารับการอบรมการเป็นครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิส หลักสูตร 1 ปี แผนกฝึกหัดครูอนุบาลเปิดเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2484 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีโครงการที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นเป็นตัวอย่างจังหวัดละ 1 โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงได้มีการขยายการฝึกหัดครูอนุบาลโดยให้

นางสาวเบญจา  ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) รับหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกฝึกหัดครูอนุบาลเป็นคนแรก และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการวางรากฐานด้านการฝึกหัดครูอนุบาลของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้เสนอปรับปรุงหลักสูตรจากการอบรมครูอนุบาล (พ.ศ.2484 – 2485) มาเป็นหลักสูตรการอนุบาลศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาสำหรับการฝึกหัดครูอนุบาลเป็นครั้งแรก ระยะต่อมามีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังเช่นปัจจุบัน

หลักสูตรปัจจุบัน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562 จัดการศึกษาในรูปแบบวิชาเอก-โท โดยมีวิชาเอกการศึกษาปฐวัย และ วิชาโท ภาษาอังกฤษ ซึ่งพัฒนาจาก หลักสูตรปรับปรุงศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (หลักสูตรห้าปี) 

หลักสูตรฉบับนี้ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ควบคู่กับแนวคิดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นฐานและการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้ โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพครู เน้นจุดเด่นด้านบุคลิกภาพ ภาษา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตามวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ทำ เชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียน
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนเครือข่ายเป็นสถานที่
ฝึกประสบการณ์สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพในอนาคต

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง