ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังเช่นปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุบาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้น และขณะดำเนินการจัดเตรียมครู กระทรวงฯ ได้รับเงินบริจาคจากนางสาวลออ  หลิมเซ่งไถ่  จึงได้นำเงินนั้นมาสร้างตึกละอออุทิศขึ้นในโรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปัจจุบัน) เรียกว่า โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  สังกัดกองฝึกหัดครู ถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ในระยะเวลา 1 ปี ประชาชนให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้ กองฝึกหัดครูโดย มล.มานิจ ชุมสาย ดำเนินการเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูที่สำเร็จประกาศนียบัตรประโยคครูประถมมาเข้ารับการอบรมการเป็นครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิส หลักสูตร 1 ปี แผนกฝึกหัดครูอนุบาลเปิดเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2484 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีโครงการที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นเป็นตัวอย่างจังหวัดละ 1 โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงได้มีการขยายการฝึกหัดครูอนุบาลโดยให้

นางสาวเบญจา  ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) รับหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกฝึกหัดครูอนุบาลเป็นคนแรก และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการวางรากฐานด้านการฝึกหัดครูอนุบาลของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้เสนอปรับปรุงหลักสูตรจากการอบรมครูอนุบาล (พ.ศ.2484 – 2485) มาเป็นหลักสูตรการอนุบาลศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาสำหรับการฝึกหัดครูอนุบาลเป็นครั้งแรก ระยะต่อมามีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ดังเช่นปัจจุบัน

ปรัชญา

             ปฐมวัยสวนคุสิต รอบรู้ สู้งาน สานคุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์

             เป็นผู้นำในระดับอาเซียนด้านการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาตะวันออกและมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ

พันธกิจ

1. ด้านการบริหารมีการบริหารจัดองค์การอย่างมีระบบในด้านวิชาการ, ธุรการ
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม จัดให้มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้
3. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีผลวิจัยที่เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
4. ด้านวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์สร้างรายได้จากการธุรกิจวิชาการ
5. ด้านการพัฒนาส่งเสริม เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างและยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของโปรแกรมวิชาให้มีมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมวิชาการและบริหารชุมชนด้านการศึกษาปฐมวัย
4. เพื่อนำผลงานทางวิชาการและการวิจัยนำมาพัฒนางาน
5. เพื่อพัฒนาข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศโดยใช้ระบบ IT มาเป็นเครื่องมือดำเนินงาน

 

 

 

Info History 2