Homepage

ข่าวดี !!! วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI

แนะนำหลักสูตร

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย

การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education)

โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียนร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ

Course introduction

Teachers and educators play an important role in caring and providing early childhood education as well as influencing a child’s learning and development. As the teacher profession institution, Suan Dusit university, Early Childhood Education program, recognises it as important to delivering the program to contribute the teacher profession.

Student development, therefore, focuses on the essential characteristics of teachers in 21th century and the Thai Teacher in Thailand 4.0 protocol. With the program’s philosophy, it aims to create knowledgeable- and professional preschool teacher who has notable personality, language skills, and knowing-how to use technology. Based upon the long-standing expertise, Suan Dusit university blends together the Work-based learning and School-based learning.

With Laor-Utis Demonstration School, the school accompanied by experienced and expertise personnel in Early Childhood education. The school is the main training site that offers the opportunities for our students to fully learn and practice together within the integration of technology in real settings.

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี
2) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในห้องเรียนจริงทุกชั้นปี ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย
3) มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย และฝึกปฏิบัติงานครูทุกภาคการศึกษา
4) มีการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Applications ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6) มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง สร้างผลงานและมีส่วนร่วมในงานระดับหน่วยงาน องค์กร กระทรวงมากมายในแต่ละปีการศึกษา
7) อาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
8) มีนักศึกษาสอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า 100 คน

โครงการความร่วมมือกับสำนักงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

– โครงการความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานคร
– โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล และโรงเรียนอนุบาลของเอกชนชั้นนำของประเทศ
– โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ประเทศอังกฤษ

Course highlights

BA (Hons) Early Childhood Education at Suan Dusit University (4 years program) B.C. 2562 (2019)

 1. Bachelor of Education—: Early Childhood Education 4 years program.
 2. Student will be experienced and trained in real classroom, all years, at Laor-Utis Demonstration School- which is the first public preschool in Thailand.
 3. Participate in the Early Childhood activities and work-related learning opportunities in all semesters.
 4. Use iPad in learning and teaching preparation through multiple applications for efficient works.
 5. Focus on desirable personality enhancement and English communication skills.
 6. Provide high-qualified faculty members who have extensive work and have involved with multiple organisations, departments and Ministries in each academic year.
 7. Tailor the studies to student’s interests closely.
 8. With our experience, more than 100 students have passed the “The Teacher Production Project” for local development.

Our project and collaboration

 • Local cooperation with the Department of Education, Bangkok, Thailand to offer “Erawan scholarships” for students.
 • Educational cooperation with wide variety of education settings – through the work placement in the state schools and private schools including Laor-Utis Demonstration School and other schools.
 • International cooperation- the exchange program with Liverpool John Moores University.

What will student learn during the four years program?

Activities will be focused on “Work Life Skill” at La-or Uris Demonstration School – by using iPad as a learning tool.

Year 1 : The fundamental knowledge of early childhood education and the characteristic of preschool teacher.

Year 2 : An ability to apply theoretical work and technology into the practices in education or early childhood settings.

Year 3 : An ability to integrate the multiple disciplines in the Early Childhood areas. A good English communication skill.

Year 4 : Being a professional early childhood teachers as well as develop the educational innovation.