Homepage

แนะนำหลักสูตร

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย

การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education)

โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียนร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี
2) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในห้องเรียนจริงทุกชั้นปี ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย
3) มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย และฝึกปฏิบัติงานครูทุกภาคการศึกษา
4) มีการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Applications ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6) มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง สร้างผลงานและมีส่วนร่วมในงานระดับหน่วยงาน องค์กร กระทรวงมากมายในแต่ละปีการศึกษา
7) อาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
8) มีนักศึกษาสอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มากกว่า 100 คน

โครงการความร่วมมือกับสำนักงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

– โครงการความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุนเอราวัณของกรุงเทพมหานคร
– โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล และโรงเรียนอนุบาลของเอกชนชั้นนำของประเทศ
– โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ประเทศอังกฤษ