หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25501651103801

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Early Childhood Education)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 174 หน่วยกิต

ปรัชญา
สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี  จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลักในการปฏิบัติตนและมี
  ความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. มีความรอบรู้ เข้าใจในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และ งานด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่มีกับการปฏิบัติงานจริงในบริบทของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
 3. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา ทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกับเด็ก ครอบครัว ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
 4. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
  ในกลุ่มวิชาชีพในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 5. มีบุคลิกภาพและสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัยมืออาชีพ อดทน ใจกว้าง มีความมุ่งมั่น
  ในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  เพื่อการสื่อสาร
 6. มีความสามารถด้านการพัฒนางานประจำจากการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนางานในชั้นเรียนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานการศึกษาปฐมวัย
 7. มีความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้

 


รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
ภาคการศึกษาที่หนึ่ง     ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่สอง     ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน     ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2) ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3) ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็นครู

4) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศจะต้องสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1) ถึง 3)

5) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝ่รู้

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง

1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือสถานประกอบการด้านการศึกษาปฐมวัยในลักษณะของการเรียนรู้จากการทำงาน
โดยจัดให้นักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษา

2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ ฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สถานศึกษาปฐมวัยทั้งของภาครัฐและเอกชน
หรือสถานประกอบการด้านการศึกษาปฐมวัยทุกปีการศึกษา เพื่อฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในหน้าที่ครูปฐมวัยโดยใช้การบันทึกสะท้อน การเรียนรู้ในแต่ละปี

– ชั้นปีที่ 1 งานครูปฐมวัย รู้จักเด็ก รู้จักครู รู้จักสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยสังเกตสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

– ชั้นปีที่ 2 ทักษะเฉพาะด้านที่ส่งเสริมความเป็นครูปฐมวัย สังเกตงานในหน้าที่ครูประจำ กลวิธีการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนการใช้สื่อ
การสอน การประเมินผลและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

– ชั้นปีที่ 3 การมีส่วนร่วมในงานครู ฝึกงาน การเป็นผู้ช่วยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา การจัดการในชั้นเรียนตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
การจัดป้ายนิเทศ การฝึกงานธุรการในชั้นเรียน การพัฒนาวินัยผู้เรียนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

– ชั้นปีที่ 4 เตรียมฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงานครู จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาสื่อ
การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การทดลองการจัดการเรียนรู้หรือปฏิบัติงานจริงในLถานศึกษาปฐมวัย

– ชั้นปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัยเต็มรูปแบบ

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักศึกษาที่กำลังเรียนในระดับชั้นปีที่
1-4 ในลักษณะของชุมชน นักปฏิบัติ

2. มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทาง การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากเด็กปฐมวัย

1. บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา (Technology Based Learning)

2. ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางการเรียนรู้และ การสื่อสาร

3. กำหนดให้มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมการพัฒนาห้องเรียนแบบดั้งเดิม
เป็น ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร บทความ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

5. ให้นักศึกษาบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคการศึกษา

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในแต่ละรายวิชา

3. มีบุคลิกภาพที่ดีตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1. มีอาจารย์ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาในเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพและการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคมและความเป็นครูปฐมวัย

2. จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
ศิลปะ การแต่งกาย มารยาททางสังคม

3. มีการสอดแทรกการส่งเสริมบุคลิกภาพด้าน การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การทำงานเป็นกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. จัดกิจกรรมเสริมบุคลิกภาพในหอพัก

4. ความเป็นนานาชาติ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาทั้งในรายวิชา การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ นานาชาติ เช่น การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาปฐมวัย การต้อนรับและทำกิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษา หรือ ครู ที่มาในโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น

3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือคณะที่มีความร่วมมือและจัดกิจกรรมร่วมกันกับสถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การศึกษาดูงาน เป็นต้น

4. มีการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้แบบวัดที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     174 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 135 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 52 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา 36 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 83 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 68 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 9 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               จำนวน   33 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500201 ความเป็นสวนดุสิต

Suan Dusit Spirit

4(2-4-6)
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้

Thai for Being Scholars 

6(6-0-12)
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน

English for Self-direction

4(4-0-8)
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด

English for Reflective Thinking

4(4-0-8)
2500116 สังคมอารยชน

Civilized People Societies

4(2-4-6)
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

Smart Thai and Global Citizens

4(2-4-6)
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science and Mathematics in Daily Life

4(2-4-6)
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล

Digital Literacy

3(2-2-5)

 หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาชีพครู                                         จำนวน  52 หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาการศึกษา                             จำนวน  36 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1011109 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู

Virtue Morality Ethics and Teachership         

3(3-0-6)
1011110 ปรัชญาการศึกษา

Philosophy of Education

3(3-0-6)
1011111 ภาษาและวัฒนธรรม

Languages and Cultures

3(3-0-6)
1022304 การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Development

3(2-2-5)
1022601 การจัดการชั้นเรียน

Classroom Management

3(3-0-6)
1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้

Learning Management and Designs

3(3-0-6)
1032702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technologies in Education

3(2-2-5)
1042107 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Measurement and Evaluation of Learning

3(2-2-5)
1043410 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Development

3(2-2-5)
1051106 จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teachers

3(3-0-6)
1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

Educational Administration and Educational
Quality Assurance

3(3-0-6)
1083102 การศึกษาพิเศษ

Special Education

3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         จำนวน 16 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1014803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

Practicum 1

2(90)
1014804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

Practicum 2

2(90)
1015802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

Internship/Externship 1

6(270)
1015803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

Internship/Externship 2

6(270)

 

กลุ่มวิชาเอก                                            จำนวน 83 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเอกบังคับ                             จำนวน 68 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1071105 การศึกษาปฐมวัย

Early Childhood Education

3(3-0-6)
1071106 พัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ

Infant and Toddler Development

3(2-2-5)
1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

Young Children Development

3(2-2-5)
1071108 สมองและการเรียนรู้ของเด็ก

Brain and Child Learning

3(3-0-6)
1071305 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย

Creative Arts for Early Childhood Teachers

3(2-2-5)
1071306 บุคลิกภาพและสมรรถนะสำหรับครูปฐมวัย
Personality and Competency for Early Childhood Teachers
3(2-2-5)
1072104 การเรือนสำหรับครูปฐมวัย

Household Work for Early Childhood Teachers

3(2-2-5)
1072204 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

School Curriculum in Early Childhood Education

3(2-2-5)
1072311 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

Language Development of Young Children

3(2-2-5)
1072312 ดนตรีและนาฏลีลาสำหรับครูปฐมวัย

Music and Movement  for Early Childhood Teachers

3(2-2-5)
1072405 นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
Fairy Tales and Literature for Young Children
3(2-2-5)
1073101 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
English Communication for Early Childhood Teachers
3(2-2-5)
1073310 ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย

Emotional and Social Skills of Young Children

3(2-2-5)
1073311 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

Movement Science for Young Children

3(2-2-5)
1073404 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

Media and Technology in Early Childhood Education

3(2-2-5)
1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Assessment in Early Childhood Children

3(2-2-5)
1074101 การอ่านภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
English Reading in Early Childhood Education
3(2-2-5)
1074102 การเขียนภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
English Writing in Early Childhood Education
3(2-2-5)
1074311 ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย

The King’s Philosophy with Early Childhood Education

 

2(2-0-4)
1074503 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย

Participation of Parents and Community in

Early Childhood Education Management

3(2-2-5)
1074701 การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาปฐมวัย

Organizational  Management  in  Early Childhood Education

3(2-2-5)
1074906 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

Research in Early Childhood Education

3(2-2-5)
1074907 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
Seminar in Early Childhood Education
3(2-2-5)

 

 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก                      จำนวน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1072313 วิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

Science of Learning Management in Early Childhood  Education

3(2-2-5)
1073312 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย

Mathematics and Technology for Young Children

3(2-2-5)
1073313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย

Scientific and Technology for Young Children

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1073102 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
New Paradigm in Early Childhood Education
2(2-0-4)
1073103 การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

Plays for Young Children

3(3-0-6)
1073314 การสื่อสารทางภาษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Basic Sign Language for Children with Special Needs
2(2-0-4)
1073315 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Early Intervention for Children with Special Need

3(3-0-6)
1073316 ดนตรีปฏิบัติสำหรับครูปฐมวัย
Music Performance for Early Childhood Teachers
2(1-2-3)
1073317 การว่ายน้ำสำหรับครูปฐมวัย
Swimming for Early Childhood Teachers
1(0-2-1)
1073405 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Assistive Technology for Children with Special Need

3(2-2-5)
1073703 เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษาปฐมวัย

Economics for Early Childhood Education

3(3-0-6)
1074103 ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย

Life Skills for Young Children

2(2-0-4)
1074104 สิทธิเด็ก

Rights of the Child

3(3-0-6)
1074312 พหุวัฒนธรรมกับการดำรงชีวิตของเด็กปฐมวัย

Multicultural Context with Livelihood for Young Children

2(2-0-4)
1074313 การเรียนรู้ภาษาที่สองสำหรับครูปฐมวัย

Learning Second Language for Early Childhood Teachers

3(2-2-5)
1074314 การสอนแบบมอนเตสซอรี่

Montessori Education

3(2-2-5)
1074315 การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย

Montessori in the Thai Context

3(2-2-5)
1074504 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community
3(3-0-6)
1074702 การออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมสำหรับสถานศึกษาปฐมวัย
Designs and Environment Management for Early Childhood Institution
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร