หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

นศ.

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Pre-school Education

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education in Early Childhood Education

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : คบ. ( การศึกษาปฐมวัย )
B. Ed .(Early Childhood Education)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีและเก่ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน สร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม
2. เน้นกระบวนการจัดการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เฉพาะทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี
3. มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้และการได้รับแบบอย่างที่ดีจากผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน

             

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วยกลุ่มชุดวิชาจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

หมวดวิชา


จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

–  กลุ่มวิชาชีพครู

–  กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

 


Download รายละเอียดของหลักสูตร