บทความวิชาการ

 

 

ปี พ.ศ.

เรื่อง ผู้เขียน

2564

Assessment for Learning (AfL): An Assessment Method Easing University to Workplace Transition of the Early Childhood Preservice Teachers Sasanun Bunyawanich
Asst. Prof. Dr. Chayapon Chomchaiya
Asst. Prof. Dr. Nutthaporn Owatnupat

2564

การจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model ในบริบทของครูปฐมวัย
MACRO model Learning Management in the Context of Early Childhood Teachers
อาจารย์สุภาพร มูฮำหมัด และ ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส

2564

การเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
Game-Based Learning on Learning Achievement of Undergraduate Students
ดร.พรชุลี ลังกา

2563

การพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการทางสมองในระยะแรกเริ่ม
The Package for Promoting Development of Children with Early Stage Cerebral Palsy
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี

2563

The Pedagogies Having Potential to Bridge School-to-Work Transition of Undergraduates

Sasanun Bunyawanich

2563

การเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี
Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding

ดร.เอื้ออารี จันทร