ติดต่อเรา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่อยู่เลขที่ 295 ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต 10300

โทรศัพท์ 02-244-5520 ถึง 21

Faculty of Education, Suan Dusit University. 295 Nakorn Ratchasrima Road, Dusit, Bangkok 10300

Tel : 02-244-5520 ถึง 21

QR CODE แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตนครนายก

ที่อยู่เลขที่ ข4-490 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์ 037- 321590 ต่อ 6400 – 6408      โทรสาร 037- 321591

QR CODE แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตนครนายก

   

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง

ที่อยู่เลขที่ 140 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ 054-228019 โทรสาร 054-228019

e-mail : pr.sdu.lp@gmail.com

QR CODE แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง

   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ที่อยู่เลขที่ 57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสถพรรณบุรี 72000 

โทรศัพย์ 035-969-633      Fax 035-969634, 035-969635

QR CODE แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี