สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย           
ชื่อเต็ม :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ  :  ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ  :  B.Ed. (Early Childhood Education)

วิชาเอก เอก-โท (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจ สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • นักวิชาการทางการศึกษา
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

    3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

        ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

147

หน่วยกิต

            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

            2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

108

หน่วยกิต

 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

35

หน่วยกิต

 

2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา

23

หน่วยกิต

 

2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

12

หน่วยกิต

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก

43

หน่วยกิต

 

2.3 กลุ่มวิชาโท

30

  หน่วยกิต

 

 

 

 

            3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

[gview file=”http://child.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/สรุปหลีกสูตร-4-ปี-1-แผ่น-เสนอ-สภาวิชาการ-9-เมษายน-62.pdf”]