สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         :  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย           
ชื่อเต็ม :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ  :  ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษาอังกฤษ  
ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ  :  B.Ed. (Early Childhood Education)

วิชาเอก เอก-โท (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562

ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจ สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปรัชญา

สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีบุคลิกภาพเด่น ภาษาอังกฤษดี บูรณาการการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ความสำคัญ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับการพัฒนาประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานในการให้การดูแลและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มระบบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. มีค่านิยมร่วม โดยมีความตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครู และมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
 2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลัก
  ในการปฏิบัติตน มีความเอาใจใส่ มีความพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีปัญญา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน และมีความรอบรู้เข้าใจในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เชี่ยวชาญในการ
  จัดการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย
 4. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่มีกับการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนและสังคม
 5. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทัน สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
 6. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก และการใช้เทคโนโลยี ติดตามแนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 7. มีบุคลิกภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับครูปฐมวัย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยใส่ใจสังคม รักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพ มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก
 8. มีความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรม ผลิตสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 9. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัยได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • นักวิชาการทางการศึกษา
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

147

หน่วยกิต

            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

            2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

108

หน่วยกิต

 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

35

หน่วยกิต

 

2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา

23

หน่วยกิต

 

2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

12

หน่วยกิต

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก

43

หน่วยกิต

 

2.3 กลุ่มวิชาโท

30

  หน่วยกิต

 

     

            3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร แบบสรุป 1 แผ่น

รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จำนวน   33 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จำนวน   33 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู                                   จำนวน  34 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการศึกษา                             จำนวน  22 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก                                            จำนวน 43 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท                                          จำนวน 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร