คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรสี่ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562

อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์  จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร
ค.ด. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์  อิสระมโนรส
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.พรชุลี  ลังกา
Ph.D. (Early Childhood Education), Liverpool John Moores University, United Kingdom.
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา  นพคุณ
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.เอื้ออารี  จันทร
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์
กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ  สารยศ
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย

อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารย์ศศนันท์ บุญยะวนิช
Master of Arts (Education and Globalization), Faculty of Education, University of Oulu 
ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) ธรรมศาสตร์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศิลปากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลา ลำพูน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทมาระ
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพันธ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

อาจารย์นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ 
M.Ed. (Gifted Studies)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์มุฑิตา ทาคำแสน
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

 อาจารย์วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ
กศ.บ. ดุริยางค์สากล

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พรทิพย์ พูลปั้น

อาจารย์วันเพ็ญ บุตรพรม  
 

อาจารย์สุภาพร มูฮำหมัด   
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย   
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย