คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2560

อาจารย์ ดร.พรชุลี  ลังกา
Ph.D. (Early Childhood Education), Liverpool John Moores University, United Kingdom.
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์  จิโรภาสวรพงศ์
ค.ด. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา  นพคุณ
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์  อิสระมโนรส
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.เอื้ออารี  จันทร
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์
กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ  สารยศ
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย

อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

อาจารย์ศศนันท์ บุญยะวนิช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

อาจารย์ ดร.กมลา ลำพูน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัก อินทมาระ
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิพันธ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)

อาจารย์นงคราญ  สุขเวชชวรกิจ 
M.Ed. (Gifted Studies)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์มุฑิตา ทาคำแสน
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

 อาจารย์วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพอาจารย์พรทิพย์ พูลปั้น

อาจารย์วันเพ็ญ บุตรพรม

อาจารย์สุภาพร มูฮำหมัด