รับสมัครนักศึกษา

รับสมัคร

 

การรับนักศึกษา

รับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 5 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ว่าด้วยการค้ดเลือกผู้เข้าศึกษา
2. จากผลการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู
3. จากผลการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ
4. จากผลการพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะหลักสูตร

 

admission

 

แนะนำหลักสูตร