ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษา กิจกรรม และ คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตร เป็นประธานในการจัดการประชุมกลุ่ม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

Focus Group