ประชุม เตรียมการสัมมนา “การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานมาตรฐานครูปฐมวัยอาเซียน “

ประชุม เตรียมการสัมมนา “การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานมาตรฐานครูปฐมวัยอาเซียน ” ในโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างๆ ประเทศ และสถานอักครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 435 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน และ (ร่าง) กำหนดการสัมมนา สำหรับงานที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ประชุมเตรียมการสัมมนา