ครุศาสตร์ Sport day 2016

sport day1

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ครุศาสตร์ Sport day 2016″ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ความสำนึกดีในหมู่คณะของนักศึกษาและบุคลากร และยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นไทยที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เรียนครู  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาาคารพลศึกษา ชั้น 3 เวลา 8.00 – 16.30 น.  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

sport day