กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็ก ที่ กสทช.

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็ก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2

1