กิจกรรมนักศึกษา : โครงการ “สวยใสสไตล์ครูปฐมวัย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตอนเรียน A1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาบุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย โดยผู้สอน คือ อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน จัดกิจกรรมโครงการ “สวยใสสไตล์ครูปฐมวัย”  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 11703/1 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสามารถนำเทคนิคการดูบุคลิกภาพไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดมความคิด ฝึกความรับผิดชอบร่วมกันในการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า คือ อาจารย์ เพ็ญภัค  รัตนวงศ์สว่าง เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ รองประธานหลักสูตรฯ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมชื่นชมผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

สวยใสสไตล์ครูปฐมวัย_7024

สวยใสสไตล์ครูปฐมวัย_8103

สวยใสสไตล์ครูปฐมวัย_8373

ครูอ้อ