ประชุมเตรียมการจัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ ๒.๑)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมคณาจารณ์และทีมงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00-12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ เป็นประธานในการประชุม

ภาพประกอบ