โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561  ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 27 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน ที่ฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนในชั้นเรียนร่วมกัน และ นักศึกษาจากหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ จำนวน 6 คนโดยประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับ “การจัดการศึกษาปฐมวัย ประเทศสหราชอาณาจักร กับ ประเทศไทย ความเหมือนหรือความแตกต่าง?” ประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การเรียนในประเทศสหราชอาณาจักร เป็นการเรียนแบบโมดูล ในขณะที่ประเทศไทยมีการเรียนที่แบ่งเป็นรายวิชา การเลี้ยงดูเด็กใน Daycare เด็กจะอยู่ในโรงเรียนครึ่งวันผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าส่งเด็กเข้าโรงเรียนครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่าย ทำให้เด็กไม่มีการนอนกลางวันที่โรงเรียน ขณะที่ประเทศไทยเด็กปฐมวัยจะอยู่ในโรงเรียนในช่วงเวลาระหว่าง 7:00-15.30 น. มีการนอนกลางวันประมาณ 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากที่ผ่านมาการศึกษาปฐมวัยไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ จึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน