แบบสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับควาามต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ทั้ง 4 ด้าน

  • ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
  • ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  • ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร