การเรียนรู้จากการปฏิบัติในโรงเรียน : กิจกรรมบูรณาการใน “สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2018”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับการจัดกิจกรรมให้น้องๆชั้นอนุบาลในงาน “สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2018” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กิจกรรมบูรณาการรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์ วิชาแผนและการจัดประสบการณ์และวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดประสบการณ์