กิจกรรมทวนสอบ ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทวนสอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร และ คณาจารย์ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434