กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันระหว่าง ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562