หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ และได้จัดนิทรรศการแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ์

แสดงผลงานของ นศ