กิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมอง (EF)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมอง(EF) สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในรายวิชามาตุเวทวิทยา ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส และ อาจารย์ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงษ์ เป็นผู้สอน ซึ่งมีการจัดแสดงสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมองสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียน และฐานกิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ฐานกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและทดลองใช้สื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งบูรณาการคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 -11.30 น.