โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศานตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”