แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของ คณะครุศาสตร์
โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยาย เรื่อง “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้มียังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน รองคณบดี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม ดร.ปุณณวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรและ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ ทีมอาจารย์จากการศึกษาปฐมวัย วิชาชีพครู และ ประถมศึกษาที่กำลังเข้ารับการอบรม Apple Leader ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน และ ประสบการณ์การจัด Ecosystem เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ Space Learning โดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.และทีมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการฯ

นอกจากนี้ ทีมผู้เยี่ยมชมงานยังได้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ อ.ทิพ สุดา และ ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรม Refection : Education Innovation เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562