ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ เพื่อติดตามงานของฝ่ายวิชาการหลักสูตร การกำหนดเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และสรุปโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ประสานงานวิชาการของหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น.

เขียนข่าว: อำภาพร นามเสนา