ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมที่ 2 โดยนักศึกษาได้รับฟังโอวาทจาก อ.ดร.ปุณยวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชี้แจงรายละเอียด อาทิ กำหนดการ กระบวนการเตรียมฝึกฯ ระเบียบในการประเมินในช่วงท้ายนักศึกษารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศก์เพื่อทราบกฎ ระเบียบ ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ
ข่าว: อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน (ครูอ้อ)