โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

  • การศึกษาดูงาน
  • การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร
  • การแลกเปลี่ยนวัฒน

ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีกิจกรรม Farewell Party ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด