Smart Learners & iPad

การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาสำหรับพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้นำรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยจึงได้นำกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานและการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนอัจฉริยะ สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง ระบบอีเลิร์นนิ่ง และสืบค้นผ่านแหล่งเรียนรู้บนฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นครูปฐมวัยที่เหมาะกับศตวรรษที่ 21 อย่างสมภาคภูมิ

 • ลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  • เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วย iTunes U ร่วมกับระบบ WBSC -Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding ของมหาวิทยาลัย
  • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  • คู่มือ หนังสือ ตำราในรูปแบบสื่อและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างสรรค์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • จัดเก็บและแสดงผลงานระหว่างเรียนผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
  • เน้นทักษะดนตรี ลีลา และศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย
  • เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ผ่านการปฏิบัติ ศึกษา สังเกตและบันทึกการเรียนรู้โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย
  • อาจารย์ผู้สอนใช้ iPad จัดการเรียนการสอน มอบหมายงาน จัดทำเอกสารตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  จุดเน้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ iPad

  1. นักศึกษาจะมีทั้งประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง ฝึกประสบการณ์และมีสมรรถนะด้านการใช้ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญสำหรับครูในอนาคต
  2. นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์