บทความวิชาการ

ในยุคที่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการมีการปรับเปลี่ยน เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว  บทความวิชาการทางการศึกษาและการศึกษาปฐมวัย เป็นภาพสะท้อนปรากฎการณ์ ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในแวดวงการศึกษาและการศึกษาปฐมวัย  ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการและต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาแวดวงการศึกษาและการศึกษาปฐมวัยต่อไป


ปี พ.ศ.

เรื่อง ผู้เขียน

2563

การเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี
Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding
ดร.เอื้ออารี จันทร