ปฐมนิเทศนักศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ ๒ โดยจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกทำการประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ และ การอบรมเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “การวิจัยในชั้นเรียนและข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดย วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางสำหรับการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  

 

ปฐมนิเทศนักศึกษา อบรมวิจัย