กิจกรรมบูรณาการ : กิจกรรมทักษะทางกายสู่สถานศึกษาปฐมวัย

   ในรายวิชา วิชา 1073401  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์  วงศ์ประจันต์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางกายเด็กปฐมวัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง นอกจากนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในห้องเรียน นักศึกษายังได้มีประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (ระดับปฐมวัย) ระหว่างวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

กิจกรรมบูรณาการ