กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา: อบรมสัมมนาการทำวิจัยในช้ันเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 11702 อาคาร 11 ชั้น 7  โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “การวิจัยในชั้นเรียนและข้อมูลเชิงคุณภาพ : ระเบียบวิธีวิจัย ” วิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล

พิธีเปิด

สัมมนา1

สัมมนา2สัมมนา 3

สัมมนา 5

สัมมนา 6

 

 

อบรมสัมมนาครั้งต่อไป : วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน