ผลการดำเนินงานโครงการ “สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่”

ผลการดำเนินงานโครงการ “สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่”

หลักการและเหตุผล

นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามรถให้เหมาะสมกับการก้าวไปเป็นครูรุ่นใหม่ในอนาคต และการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับครูปฐมวัย เพื่อให้ได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี ในการสมัครงานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วัตถุประสงค์

  • นักศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถสู่การเป็นครูรุ่นใหม่
  • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน

วิธีการดำเนินงาน

  • ขออนุมัติโครงการ
  • ติดต่อวิทยากร
  • ประสานงาน และดำเนินโครงการ
  • ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถการเป็นครูรุ่นใหม่ในอนาคต
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการแนะนำเทคนิคการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพ
  • นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับความรู้เกี่นวกับวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ

วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
ห้อง 452 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เวลา 09.00 – 16.00 น.

งบประมาณ 2,000 บาท

ค่าใช้สอย 4,275 บาท
ค่าตอบแทน 8,000 บาท
ค่าวัสดุ 7,725 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์

ผลการดำเนินงาน

จากการประเมินโครงการ พบว่า นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์ต่อโครงการอยู่ในระดับมาก มากกว่า
ระดับความคิดเห็นระดับอื่นอยู่การเรียงลำดับดังนี้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้มากที่สุด ร้อยละ 81.82
รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถของวิทยากร ร้อยละ 80.30 นักศึกษาได้ความรู้จากโครงการนี้ ร้อยละ 77.27 การนำเสนอ
กิจกรรม ร้อยละ 74.24 รวมที่จัดขึ้นเหมาะสมกับนักศึกษา ร้อยละ 63.64 กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ร้อยละ 56.00