โครงการ “เรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน”

โครงการ “เรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน”

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกัน ยังมีพนักงานจำนวนมากต้องรับภาระหน้าที่ ในการรับผิดชอบดูแลบุตรหลานของตนนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ปกติในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดภาคการศึกษา ทำให้ไม่อาจปฏิบัติงานของตนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยที่ ในเดือนช่วงระหว่างมีนาคม – เดือนพฤษภาคม เป็นระยะเวลาของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกระดับชั้น ซึ่งมีพนักงานของสำนักงาน ฯ จำนวนมากที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนดังกล่าวและต้องรับภาระในการดูแลบุตรหลาน และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนของชาติอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนของชาติ
  • เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมคมแห่งชาติ
  • เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมไปรษณีย์โทรเลข
  • เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พนักงานให้มีความรักในองค์กร
  • เพื่อให้พนักงานสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  • เพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันครอบครัวและองค์กร
  • เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการให้บริการแก่สังคมและชุมชนของหน่วยงาน

 

รูปแบบของโครงการ

จัดตั้งศูนย์ดูแลบุตรหลานพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอายุระหว่าง 2 – 12 ปี
ในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาโดยเชิญคณะอาจารย์จากฝ่ายการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาดำเนินการ ” โครงการเรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน” ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2548 รวม 28 วันทำการ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

1. การแบ่งกลุ่ม เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ต่างๆ ตามศักยภาพของเยาวชนได้อย่างเป็นระบบ จึงแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
–  กลุ่มอายุ 3-6 ปี
–  กลุ่มอายุ 7-12
2. เนื้อหาของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมกลุ่มใหญ่ หมายถึง การทำกิจกรรมร่วมกันทั้งหมด ได้แก่
–  การเคารพธงชาติ
–  การสวดมนต์
–  การบริหาร
–  การสนทนาข่าว/เหตุการณ์ประจำวัน (สำหรับสมาชิกกลุ่ม 7-12 ปี)
–  เล่านิทาน (สำหรับสมาชิกกลุ่ม 2-6 ปี)
–  ชมวิดีโอ
–  กิจกรรมนันทนาการและกีฬา
2.2 กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมประจำวัน โดยแบ่งตามวุฒิภาวะและความสามารถของสมาชิก
ซึ่งมีขนาดของสมาชิกในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 10-15 คน กิจกรรมยึดสมาธิในกลุ่มเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม
และเน้นกิจกรรมแบบเรียนปนเล่น ยึดหลักให้สมาชิกมีความรู้ ความสุขและเป็นคนดี โดยกำหนดกิจกรรมเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

–  กิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ/ทักษะการใช้ภาษาไทย/ทักษะทางคณิตศาสตร์
–  กิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาตน/การเสริมสร้างลักษณะนิสัย/                                  กระบวนการคิด/ทักษะทางวิทยาศาสตร์/ความคิดสร้างสรรค์
–  กิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษ (ฝึกทักษะการพูด-การฟัง- การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ)
โดยการเล่นเกม/ร้องเพลงแสดงบทบาทสมมติศิลปะนันทนาการ (กิจกรรมนี้เฉพาะกลุ่มสมาชิกอายุ 7-12 ปี)
–  กิจกรรมย่อยที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมพิเศษ เกมการศึกษา/ศิลปะประดิษฐ์/เสริมนิสัยรักการอ่าน/กิจกรรมเข้าจังหวะ
/กีฬา/เล่านิทานแสดงหุ่น/ชมวีดีโอ ฯลฯ
–  กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ทัศนศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กีฬา

ระยะเวลาการดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2548

สถานที่

ณ อาคารโรงอาหารสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและบางส่วนเก็บจากพนักงานที่ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

–  อาจารย์โปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
–  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

จากการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยกิจกรรมที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันสงกรานต์