Smart Learners & iPad

ข้อมูลสำคัญ สำหรับนักศึกษารหัส 63iTunes U : Suan Dusit University Application & ServicesiClassroom

การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาสำหรับพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้นำรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยจึงได้นำกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานและการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนอัจฉริยะ สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง ระบบอีเลิร์นนิ่ง และสืบค้นผ่านแหล่งเรียนรู้บนฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นครูปฐมวัยที่เหมาะกับศตวรรษที่ 21 อย่างสมภาคภูมิ

 • ลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  • เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วย iTunes U ร่วมกับระบบ WBSC -Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding ของมหาวิทยาลัยScreen Shot 2559-02-26 at 11.33.49 PM
  • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  • คู่มือ หนังสือ ตำราในรูปแบบสื่อและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างสรรค์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • จัดเก็บและแสดงผลงานระหว่างเรียนผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
  • เน้นทักษะดนตรี ลีลา และศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย
  • เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ผ่านการปฏิบัติ ศึกษา สังเกตและบันทึกการเรียนรู้โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย
  • อาจารย์ผู้สอนใช้ iPad จัดการเรียนการสอน มอบหมายงาน จัดทำเอกสารตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  จุดเน้นของกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

  1. นักศึกษาจะมีทั้งประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง ฝึกประสบการณ์และมีสมรรถนะด้านการใช้ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญสำหรับครูในอนาคต Screen Shot 2559-02-26 at 11.34.02 PM
  2. นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

เรียนอย่างไร โดยใช้ iPad : SMART IT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

e-Mail: childsdu@mail.dusit.ac.th

Line : childsdu หรือ QR Code:
image1 (1)

ผดด

ข่าวสารเกี่ยวกั้บ iPad

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการเนื้อหาบน iTunes U  เพื่อให้บริการนักศึกษาและผู้สนใจ ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้สนใจสามารถ Download iTunes U และค้นชื่อ “Suan Dusit University” เพื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน iTunes U

Screen Shot 2559-02-27 at 12.06.11 AM

ข้อมูลที่นำเสนอใน iTunes U จะอยู่ในลักษณะของการจัดเก็บเป็น Collection เพื่อสะดวกในการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นชุดตามเนื้อเรื่องที่แสดงชื่อตามปก Collection

eDLRU2


Application ที่ต้องมีสำหรับนักศึกษาปฐมวัยสวนดุสิต

 • Keynote สำหรับการนำเสนองาน
 • Pages สำหรับการทำรายงาน สร้างงานเอกสาร
 • Numbers สำหรับการคำนวณ
 • iTunes U  แหล่งความรู้สำหรับการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
 • iBooks แอปพลิเคชั่นชั้นหนังสือ สำหรับเก็บและใช้เป็นโปรแกรมเปิดอ่านหนังสือและเอกสารทั้งที่เป็น e-Books และ ไฟล์ PDF
 • iMovie สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน VDO

Application ที่ต้องมีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • OneNote
 • OneDrive for Business
 • Outlook

นักศึกษารหัส 63 จะได้เรียนรู้การใช้งาน iPad เบื้องต้น ในระหว่างการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  ก่อนเริ่มเรียน รวมถึงการใช้งานระหว่างการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในลักษณะของการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนรู้เนื้อหาในหลักสูตร

74976_1045154485548378_8116402811751976517_n 887275_491720277679934_786755547663825477_o 10459034_961718260585999_2087705123173766712_o 10986470_491720317679930_3657181466679665758_o 12832434_1056732901051328_308523989125713460_n 12841442_1052374674827018_4771317635727068805_o

Link รวมกิจกรรมและรูปแบบการเรียนรูู้โดยใช้ iPad ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรูปแบบที่เรียกว่า iClassroom ซึ่งประกอบด้วย

iTeach วิธีการสอนของสถาบันเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ รมป.2 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad

Application แนะนำ Application ที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Activity กิจกรรม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่รวมไว้

Tips& Trick เทคนิคต่างๆ เพื่อให้การใช้งาน iPad มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Booklet จุลสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมแนวคิดของการจัดกิจกรรม โดยใช้ iPad รวมถึงแผนที่ของการวางระบบและการดำเนินการเพื่อนำไปสู่แนวทางครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

EPorfolio แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาในโครงการ รมป.2 แหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ตามแนวคิด การเรียนรู้จากการทำงาน “Work-based Learning”

Resources แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดเตรียมไว้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย