งานจัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้

พม1

พม

เบื้องหลังความสำคัญ คือ การจัดเตรียมงานก่อนเริ่มวันแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น.

พม2