คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตร

preschool

May 13, 2021

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน แผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 […]

preschool

October 2, 2020

หน่วยงานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ : อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : นักศึกษา การสร้าง WBSC -Portfolio แหล่งเรียนรู้

preschool

April 4, 2020

คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF

ทักษะสมอง EF เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการฝึกฝน ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะได้จัดทำคู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF (จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 ) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ฝึกลูกหลานเด็กไทยเราเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต้านทานพิษภัยจากสังคมรอบด้านด้วยการกำกับอารมณ์ ความคิดและการกระทำได้ด้วยตัวเด็กเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป สามารถ Download ได้ที่นี่  

preschool

February 26, 2020

แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are: To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education. To facilitate cooperation and collaboration […]

preschool

February 25, 2020

“Apple Learning Leader”

อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์กุสุมา คำผาง และคุณสุพรรณิการ์ ทับมณี ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองการเป็น “Apple Learning Leader” จาก Apple Learning Institute ซึ่งจัดในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 4 ธันวาคม 2562 ณ Apple Office Thailand โดยสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน Apple Learning มีบทบาทในการให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

preschool

December 4, 2019

preschool

September 10, 2019
1 2 6