การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

แนวทางการใช้ iPad เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ