ประชุมเพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และตารางกำหนดการจัดสัมมนาการศึกษานานาชาติ

ร่วม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  และ รัฐบาลประเทศอิสราเอล จะจัด  International Seminar on “Construction Guidelines for Standards and Competency Framework of Early Childhood Education” 20 July – 4 August 2016 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ ครูปฐมวัยที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศติมอร์ เลสเต ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และตารางกำหนดการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมี นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วย ท่านยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต รัฐบาลประเทศอิสราเอล ในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศอิสราเอลโดยมี ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ ดร.อานุภาพ ถูปาอ่าง และ ดร.เอื้ออารี จันทร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

web