กิจกรรมนักศึกษา : โครงการ “ครูปฐมวัย ใส่ใจ สุขภาพ”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตอนเรียน B1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในรายวิชาบุคลิกภาพและสถมรรถนะครูปฐมวัย โดยผู้สอน คือ อ.มุทิตา ทาคำแสน จัดกิจกรรม โครงการ “ครูปฐมวัย ใส่ใจ สุขภาพ” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 11703/1 ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 น.  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ การให้ความรู้และฝึกทักษะนักศึกษาสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัตและวิชาชีพครูในอนาคต  โครงการนี้จึงเกิดจากระดมความคิดของนักศึกษาในการเลือกกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณฐาริตา พูลพ่วง และคุณฉายสุรีย์ ใจช่วง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายของ Fitness Center สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร

ภาพ/ข่าว : อ.มุทิตา ทาคำแสน 20 เมษายน 2559

ครูปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ_3

ครูปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ_13

ครูปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ_14

ครูปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ_12


ครูปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ_13

ครูปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ_14

ครูอ้อ2

ครูอ้อ3