นิทรรศการ The Innovation of Learning Tools for Kids

คณาจารย์และนักศึกษา จัดนิทรรศการ The Innovation of Learning Tools for Kids โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจากหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีการคิดสื่อสร้างสรรค์มาประยุกต์กับสื่อสมัยใหม่ ภายในงานมีการแสดงผลงานสื่อต่างๆ อาทิ สื่อพื้นฐาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บผลงานในรูปแบบ e-portfolio ลงในระบบ WBSC  อีกด้วย โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2559 ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา)

IMG_0136

 

หมุ่ปฐมวัย

IMG_0092 IMG_0199 นำเสนอ Art

IMG_0146

ภาพหมู่ Art

IMG_0119