โครงการอบรมการสอนโดยใช้ iPad สำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมการสอนใช้ iPad สำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อน ของผู้สอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทั้งภาคปกติรหัส 59 และ ผู้สอนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระยะที่ 2 ณ ห้อง 453 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้นโยบาย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งรหัส 59 และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และมี ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บรรยายเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ความเหมือนหรือความแตกต่าง และความเชื่อมโยง ระหว่างนักศึกษาภาคปกติรหัส 59 กับนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระยะที่ 2 ร่วมแนะนำภาพรวมการใช้ iPad บูรณาการกับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ให้กับอาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

IMG_3723

S__1114133

 

IMG_3728

IMG_3724IMG_3731

IMG_3736

IMG_3811

IMG_3742

IMG_3769

IMG_3797

IMG_3799

IMG_3806

IMG_3753