กิจกรรม Researcher Club : คลับการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม Researcher Club ประจำปี พ.ศ. 2559 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาและกลุ่มสาขาวิชาตามอัตลักษณ์ทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัย สำหรับ “คลับการศึกษาปฐมวัย”  เป็นคลับย่อยของการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยภายในและภายนอกในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย

ผู้ประสานงานคลับการศึกษาปฐมวัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรวิภาร์ หงษ์งาม โทร. 02-244-5503

kanvipha

กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางครุศาสตร์”
สถานที่: ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันและเวลา: 20 มิ.ย. 59  08:00 – 16:30น.

 

กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบวิธีวิจัยทางครุศาสตร์”
สถานที่: ห้องประชุมคณะครุศารตร์ 434 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันและเวลา: 21 มิ.ย. 59  08:00 – 16:30น.

 

กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรัยทุน”
สถานที่: ห้องประชุมคณะครุศารตร์ 434 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันและเวลา: 22 มิ.ย. 59  08:00 – 16:30น.

แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย