แบบสำรวจการมีงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบกิจการของบัณฑิต

แบบสำรวจฉบับนี้ใช้สำรวจสภาพการได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา  ของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2553-2554  และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2557-2558 ขอให้นักศึกษาตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

survey